• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast


Wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych określa Uchwała Nr 57/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłatyStawka opłaty wynosi:

  • 26,00 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny
  • 52,00 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób zmieszany.Opłaty naliczana jest miesięcznie natomiast płatna kwartalnie na indywidualne numery rachunków bankowych w następujących terminach:
- do 15 marca za miesiące (styczeń, luty, marzec);
- do 15 czerwca za miesiące (kwiecień, maj, czerwiec);
- do 15 września za miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień);
- do 15 grudnia za miesiące (październik, listopad, grudzień).Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Celestynów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przesłankami do złożenia deklaracji są m.in.:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim);
  • zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

W sytuacji, kiedy budynek przestaje być zamieszkały należy złożyć tzw. „deklarację zerową” - w części dot. ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości należy wpisać liczbę 0 (w przypadku nie złożenia „deklaracji zerowej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana wg danych zawartych w poprzedniej deklaracji).

Terminarz odbioru odpadów na I poł. 2020 roku

Jak segregować odpady? - informacja

 Dokumenty do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkałych na nieruchomości

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw