• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

PSZOK

Celestynów, ul. Osiecka 1 (na terenie OSP Celestynów)

Od 02 listopada 2020 r. PSZOK czynny będzie dla mieszkańców Gminy Celestynów w następujących dniach:
Poniedziałek – w godz. 12:00 – 16:00
Pierwsza sobota miesiąca – w godz. 8:00-12:00

INFORMACJA

Wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych


Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych określa Uchwała Nr 184/20 Rady Gminy Celestynów z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty wynosi:
27,50 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny


Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do SELEKTYWNEGO zbierania odpadów komunalnych (brak możliwości zadeklarowania zmieszanych odpadów).

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wywiązuje się z obowiązku SELEKTYWNEGO zbierania odpadów, podmiot odbierający odpady powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy, który decyzją nałoży na mieszkańca opłatę podwyższoną w wysokości 78,00 zł. miesięcznie od osoby!

Od 01 lipca 2020 r. wprowadza się ulgę dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
W przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów należy dokonać zmiany deklaracji, która od lipca będzie dostępna do pobrania w urzędzie gminy bądź na stronie internetowej. Kompostowanie odpadów przez mieszkańca jest jednoznaczne z brakiem wystawiania odpadów BIO przed posesję.

W przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku mieszkaniec uzyska ulgę w wysokości 1,00 zł. miesięcznie od osoby więc zapłaci 26,50 zł. miesięcznie od osoby za zbieranie odpadów w sposób selektywny.


Opłaty naliczana jest miesięcznie natomiast płatna kwartalnie na indywidualne numery rachunków bankowych w następujących terminach:
- do 15 marca za miesiące (styczeń, luty, marzec);
- do 15 czerwca za miesiące (kwiecień, maj, czerwiec);
- do 15 września za miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień);
- do 15 grudnia za miesiące (październik, listopad, grudzień).

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Celestynów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:


• 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów,
• w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim), zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.


W sytuacji, kiedy budynek przestaje być zamieszkały należy złożyć tzw. „deklarację zerową” - w części dot. ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości należy wpisać liczbę 0 (w przypadku nie złożenia „deklaracji zerowej” opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana wg danych zawartych w poprzedniej deklaracji).


FIRMY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD MIESZKAŃCÓW

Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym usługę „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów” wykonywać będzie firma:
PROGRES Maciej Borowiecki
ul. Krasickiego 44A,
05-070 Sulejówek

Natomiast usługę „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z przed posesji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów, jako dodatkowe odbiory „u źródła” wykonywać będzie firma:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o
ul. Łąkoszyńska 127
99-300 Kutno

 

Terminarz odbioru odpadów na 2020/2021 roku

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów

Jak segregować odpady? - informacja

 Dokumenty do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz osób zamieszkałych na nieruchomości

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw