• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
idea-1876659_960_720.jpg

KONKURS „WzMOCnij swoje otoczenie”

Dodano: 2019-02-14

Konkurs będzie trwał od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia 8 kwietnia 2019 roku. Projekty można zgłaszać m.in. w ramach: rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, oświaty, środowiska, aktywizacji życia społecznego i kulturalnego, zdrowia i opieki medycznej, małej infrastruktury.

Do konkursu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna można zgłaszać projekty w siedmiu kategoriach:
Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele:(i)modernizacja pomieszczeń edukacyjnych i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej; (ii) remonty lokalnych ośrodków kultury; (iii) dofinansowanie zakupu wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej (np. zakup nowych materiałów dydaktycznych, sprzętu wykorzystywanego przez domy i ośrodki kultury); (iv) likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich, osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, przebudowa toalet.
Oświata – przykładowe cele:(i)remonty i doposażenie sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych;(ii)zakup pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia na potrzeby uczniów i nauczycieli.
Środowisko– przykładowe cele: (i) oczyszczanie skwerów, małych parków, stawów, oczek wodnych;(ii)remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, stawianie budek dla ptaków, pasiek;(iii)inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.
Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego – przykładowe cele: (i) wspieranie wydarzeń mających charakter edukacyjny np. pikników naukowych, akcji na rzecz środowiska, bezpieczeństwa, organizacji kursów pierwszej pomocy lub ratownictwa; (ii) organizacja konsultacji i spotkań specjalistycznych skierowanych do grup wykluczonych społecznie, tj. zajęcia grup terapeutycznych, zawodowe.
Zdrowie i opieka medyczna – przykładowe cele: (i) promocja zdrowego trybu życia (na przykład tablice edukacyjne, tzw. ścieżki zdrowia przy trasach spacerowych); (ii) siłownie na świeżym powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji fizycznej; (iii) zakup specjalistycznego sprzętu do publicznych ośrodków zdrowia.
Mała infrastruktura – przykładowe cele: (i) instalacja stojaków na rowery; (ii) remont wiaty przystanku autobusowego; (iii) rozwiązania/udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych; (iv) dostosowanie przestrzeni dla małych dzieci, w tym wsparcie w budowie nowoczesnych placów zabaw; (v) punkty wymiany książek; (vi) dodatkowe kosze do segregacji śmieci w przestrzeni publicznej.
Inne – innego rodzaju inicjatywy, których swoim zakresem tematycznym nie obejmują powyższych kategorii, a które jednocześnie mieszczą się w celach Konkursu, przedstawionych w 2 Regulaminu


Maksymalna kwota jednego grantu, o którą może ubiegać się każdy z uczestników konkursu w ramach jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 20 000 złotych netto.


W Konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, np.:
• gminy;
• jednostki organizacyjne gminy, jak na przykład szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne;
• zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego.

Strojna projektu

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw