• Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę
 • Zmień kontrast
glasses-983947_960_720.jpg

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 2019-10-16

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Celestynów do wzięcia udziału w konsultacjach programu współpracy na 2020 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CELESTYNÓW
z dnia 16.10. 2019 roku

w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 66/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję, że:

 1. Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii na temat projektu „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących na terenie Gminy Celestynów działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez publikację projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów, stronie internetowej Gminy Celestynów (www.celestynow.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Celestynowie.
 3. Warunkiem udziału w konsultacjach jest pisemne zgłoszenie opinii i uwag za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2019 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16.10.2019 r.
 4. Wypełniony formularz wyrażania opinii i uwag dotyczący konsultacji można składać od 26.10.2019 roku do 04.11.2019 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy
  w Celestynowie, ul. Regucka 3 lub na adres e-mailowy: bip@celestynow.pl.
 5. Opinie i uwagi złożone na innym formularzu lub po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględnione.
 6. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych opinii i uwag, z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie.
 7. Sprawozdanie wraz ze stosownym projektem programu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń, a także przekazane zostanie Radzie Gminy Celestynów.
 8. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie wiążą organów Gminy.
 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

z up. Wójta
/-/ Piotr Rosłoniec

Zarządzenie nr 166/2019 Wójta Gminy Celestynów

Projekt programu

Formularz uwag i opinii

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw