• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
startup-594090_1920.jpg

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Dodano: 2020-01-08

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Celestynów.

Wójt Gminy Celestynów zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) do wskazania swoich przedstawicieli na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Celestynów w 2020 roku.

W 2020 r. planowana jest realizacja zadań z zakresu:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Kandydatury należy zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu) należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Celestynowie z siedzibą przy ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów.

Termin składania zgłoszeń – 17 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Celestynowie).

Wójt

/-/ Witold Kwiatkowski


Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy - pdf (doc)

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw